എസ്.എം.സി പരിശീലനം 2014 ഷെഡ്യൂള്‍

BRC CHERUVATHUR
SCHEDULED DATE OF SMC TRAINING – AUGUST 2014
SL NO
VENUE
PARTICIPANTS
DATE
TIME
1
CHERUVATHUR PANCHAYATH HALL
CHEUVATHUR PANCHAYATH
27.08.2014
10.00AM
2
ALPS VALIYAPARAMBA
VALIYAPARAMBA PANCHAYATH
27.08.2014
10.00AM
3
CHEEMENI  PANCHAYATH HALL
KYYUR - CHEEMENI PANCHAYATH
28.08.2014
10.00AM
4
GLPS KOOLERI
TRIKARPUR PANCHAYATH
28.08.2014
10.00AM
5
BRC CHERUVATHUR
PILICODE PANCHAYATH
30.08.2014
10.00AM
6
GUPS PADNE
PADNE PANCHAYATH
30.08.2014
10.00AM
                                                                                                           CHANDERA        
                                                                                        BLOCK PROGRAMME OFFICER,
                                                                                                               BRC CHERUVATHUR.
25.08.2014                                                                              

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016