സ്നേഹത്തണല്‍ - പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനം ( ഐ.ഇ.ഡിസി )

സ്നേഹത്തണല്‍ - ഐ.ഇ.ഡിസി കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനം

സൗമ്യ - റിസോഴ്സ് അധ്യാപിക

വേപ്പിന്‍തൈ വിതരണോേദ്ഘാടനം - ഏ.ഇ.ഒ ശ്രീ.കെ.പി .പ്രകാശ് കുമാര്‍

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016