"നൈപുണി വികസന പരിപാടി" - ഉല്‍ഘാടനം Dr M ബാലന്‍ (ജില്ലാ പ്രോജെക്റ്റ് ഓഫീസര്‍ ) :12 . 08 .2015
Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016