സമന്വയം - വിദ്യാഭ്യാസ ശില്പശാല ....30.05.2016


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ ആറാം ദിവസത്തില്‍ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ വെച്ച് നടന്ന 'സമന്വയം' വിദ്യാഭ്യാസ ശില്പശാലയില്‍ നിന്നും..

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016