അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനിടയില്‍ -പയര്‍ ഭക്ഷ്യമേള

2016 അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി basic science  അധ്യാപകര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര പയര്‍ വര്‍ഷതോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ പയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യമേള .


Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016