അധ്യാപക പരിശീലനം- വിലയിരുത്തുന്നതിന്‍റെ   ഭാഗമായി ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ ടി.എം സദാനന്ദന്‍ വിവിധ ക്ലാസുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016