സര്‍ഗ്ഗാത്മകമാകുന്ന ക്ലാസ്സ്‌ മുറി

നാലിലാംകണ്ടം ഗവ.യു.പി സ്കൂളിലെ 6, 7 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ bookdesign പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിതയ്യാറാക്കിയ ബുക്കുകൾ ഹലോ ഇംഗിഷ് എത്രമാത്രം കുട്ടികളെയും ക്ലാസ്സ് മുറിയെയും ചടുലവും സർഗാത്മകവുമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ മികച്ച തെളിവുകളാണ്.ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഈ ബുക്കുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.ശശികല ടീച്ചറുടെ ഇംഗിഷ് ക്ലാസ്സ് അവർ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു. നിർദേശങ്ങളോട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നു. ടീച്ചറുടെ മികച്ച ആസൂത്രണത്തിന്റെ കൂടി തെളിവുകളാണ് ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾ.എന്നാൽ 5,6,7 ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷും കൂടാതെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലും സാമുഹ്യ പാഠവും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് തന്റെ ആസൂത്രണത്തെ'ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ വ്യക്തമാക്കി.

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016