പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന അക്കാദമിക മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ചെറുവത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഉജ്ജ്വല തുടക്കം. ഓരോ കുട്ടിയും, ഓരോ വിദ്യാലയവും മികവിലേക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സമഗ്ര പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016