ക്വിസ്മത്സര വിജയികൾ

SL NO

NAME

CLASS

SCHOOL

CATEGORY

PLACE

1

VISHNU PRASAD

11

GVHSS KAYYUR

HSS

I

2

ABIJA ARJUN B

12

GHSS CHEEMENI

II

3

SWATHI SUMAN N V

11

GCS GHSS ELAMBACHI

III

4

AVANI P V

10

GCS GHSS ELAMBACHI

HS

I

5

DEVANJANA E M

10

CKNS GHSS PILICODE

II

6

ABHIRAM K M

10

GVHSS KAYYUR

III

7

DEVAPRASAD K

7

GWUPS KODAKKAD

UP

I

8

VISHNU SUMAN N V

7

GCS GHSS ELAMBACHI

II

9

HARIHARAN K S

7

AUPS ALANTHATTA

III

10

AMAN S YADAV

4

GLPS MAITHANI

LP

I

11

ANMAYA K V

4

GUPS OLAVARA SANKETHA

II

12

ARADHYA A V

4

GHSS KUTTAMATH

III

Comments

Popular posts from this blog

GANITHA VIJAYAM @ GLPS KAYYUR

പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്-2016